Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji uczestnictwa i organizacji konferencji Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra na podstawie art. 6 1 lit. e RODO,
  • rozliczeń finansowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • promocyjnym i informacyjnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z organizacją konferencji – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres niezbędny do prawidłowej organizacji konferencji a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji i udziału w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konferencji.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.