KONFERENCJA JUBILEUSZOWA09-10.09.2021

Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu bpb.konferencja.pb.edu.pl

Politechnika Białostocka zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego pb.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bpb.konferencja.pb.edu.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2021-03-04.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-04.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-24.

Na serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jastrzębski, adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@pb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 032 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Politechniki Białostockiej.

Konferencja

Informacje dla autorów

 

Termin nadsyłania propozycji tematów, wraz z abstraktami w języku polskim i słowami kluczowymi upływa 15 czerwca 2021 r.

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii. Redakcja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do publikacji tekstów niespełniających wymogów artykułu naukowego. Z autorami artykułów do monografii zostaną podpisane umowy licencyjne. Teksty do publikacji należy przygotować w wersji polskiej, abstrakty w języku angielskim i polskim wraz ze słowami kluczowymi.

Szczegółowe wytyczne dla autorów znajdują się w dokumencie:
Zasady przygotowania tekstów (PDF, 95 KB).

Pełne teksty referatów należy przesłać do 30 sierpnia 2021 r. na adres e-mailowy: bpb.konferencja@pb.edu.pl

Informacje dla sponsorów

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi pakietami:

 

 1. Pakiety sponsorskie – forma stacjonarna (PDF, 536 KB)

O konferencji

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Asumptem do jej organizacji jest przypadający na ten rok jubileusz 70-lecia istnienia Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Celem konferencji jest próba dokonania prognozy przyszłości bibliotek naukowych w Polsce w kontekście aktualnych problemów i nadchodzących zmian, wykorzystując bogate doświadczenia przeszłości.

Reforma szkolnictwa wyższego, dynamiczny rozwój technologii informatycznych, ograniczenie dostępu do usług bibliotecznych wywołane pandemią, spowodowały znaczące zmiany w funkcjonowaniu  bibliotek naukowych, w szczególności uczelnianych. Nowe zadania, nowe usługi, wirtualizacja życia społecznego, malejąca od lat liczba odwiedzin muszą przełożyć się na zmiany w kształceniu bibliotekarzy, zmiany w realizacji podstawowych zadań bibliotek, jak: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, a także na struktury organizacyjne bibliotek. Wyrażamy przekonanie, że te i inne problemy nurtujące biblioteki naukowe, staną się okazją do wymiany doświadczeń, pogłębionej refleksji nad aktualną sytuacją oraz posłużą do znalezienia odpowiedzi na pytanie nie tylko jak dostosować się do zmian, ale także jak je wyprzedzić.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem spotkania. Wyrażamy przekonanie, że szeroka tematyka konferencji zachęci do udziału w niej nie tylko pracowników bibliotek naukowych, ale także pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz przedstawicieli firm, oferujących nowe rozwiązania technologiczne i informatyczne wspierające pracę bibliotek.

Wygłoszone podczas konferencji referaty zostaną wydane w recenzowanej publikacji.

Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela Anna Gogiel-Kuźmicka, tel. 85 746 93 29, e-mail: a.gogiel[at]pb.edu.pl.

Zapraszamy do Białegostoku!

mgr Maria Czyżewska
starszy kustosz dyplomowany
Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej

Opłaty

 

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.

Koszt uczestnictwa (aktywny i bierny) wynosi 400 zł/os.

Opłata dla uczestników obejmuje: lunche i przerwy kawowe oraz uroczystą kolację.

Termin płatności upływa z dniem 30 czerwca 2021 r.

Dane do przelewu:

Politechnika Białostocka

ul. Wiejska 45A

15-315 Białystok

NIP: 542-020-87-21

Nazwa Banku: PEKAO S.A. Oddział w Białymstoku

Nr konta: 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

Tytuł wpłaty: „Biblioteka – konferencja”, imię i nazwisko

Program

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji naukowej. Aktualizacja w dn. 07 września 2021 r.

9 WRZEŚNIA
8.00-9.00 Rejestracja uczestników – ul. Wiejska 45 D (Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej)
9.00-9.50 Otwarcie konferencji – Dyrektor Biblioteki PB – mgr Maria Czyżewska. Wystąpienia zaproszonych gości.
9.50-10.10 dr Anna Wałek (Politechnika Gdańska) Wyzwania i drogi do doskonałości – przyszłość i rozwój bibliotek akademickich.
10.10-10.50 Tort z okazji Jubileuszu 70-lecia Biblioteki PB
SESJA 1 Organizacja i zadania bibliotek – prowadząca dr hab. Jadwiga Zofia Sadowska
10.50-11.10 mgr Danuta Szewczyk-Kłos, mgr Dorota Wierzbicka-Próchniak (Uniwersytet Opolski) Zmiana roli biblioteki w strukturze uczelni na przykładzie nowych obszarów działalności Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.
11.10-11.30 mgr Lilianna Nalewajska (Uniwersytet Warszawski) Miejsce biblioteki akademickiej w procesie internacjonalizacji uczelni.
11.30-11.50 mgr Danuta Stawińska (Uniwersytet Szczeciński) Biblioteki naukowe wobec wyzwań nowej rzeczywistości.
11.50-12.10 Wystąpienie sponsora – ALEPH
12.10-12.30 Przerwa kawowa
SESJA 2 Organizacja i zadania bibliotek – prowadząca dr hab. Anna Nosek, prof. UwB
12.30-12.50 mgr Dorota Buzdygan, mgr Maria Pietrukowicz (Politechnika Krakowska) Prezentacja zasobów cyfrowych w serwisach internetowych polskich uczelni publicznych – podobieństwa i różnice.
12.50-13.10 Wystąpienie sponsora: Joanna Niewczas (EMIS) EMIS – baza agregująca dane spółkowe, sektorowe i krajowe.
13.10-13.30 mgr Agnieszka Bartuzi (Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi) Biblioteka NIKiDW, dawniej Centralna Biblioteka Rolnicza – wpływ kolejnych restrukturyzacji na organizację i zbiory biblioteki rolniczej w Puławach.
13.30-13.50 Wystąpienie sponsora – EBSCO
13.50-14.50 Lunch – ul. Zwierzyniecka 16 (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
SESJA 3 Organizacja i zadania bibliotek – prowadząca prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek
14.50-15.10 dr Marcin Pędich Wykluczenie biblioteczne przed i w trakcie pandemii.
15.10-15.30 mgr Ireneusz Bojanowski (Uniwersytet Szczeciński) Biblioteka naukowa w czasach pandemii na przykładzie bibliotek sieci Uniwersytetu Szczecińskiego.
15.30-15.50 mgr Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Odpowiedź bibliotek szkół wyższych na zdalny model nauczania: analiza rozwiązań w perspektywie ogólnopolskiej.
15.50-16.10 Wystąpienie sponsora – ARFIDO
16.10-16.40 Dyskusja
19.00-23.00 Uroczysta kolacja – Restauracja Camelot w Białymstoku (ul. Młynowa 24)

 

10 WRZEŚNIA
SESJA 4 Biblioteki w służbie nauki – prowadząca mgr Elżbieta Kierejczuk
8.30-8.50 dr Iwona Taborska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) Biblioteki w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej.
8.50-9.10 mgr Grzegorz Szczypa (Uniwersytet M. Skłodowskiej-Curie) Ewaluacja jakości działalności naukowej a biblioteki akademickie: narzędzia, metody, organizacja.
9.10-09.30 mgr Anna Gogiel-Kuźmicka (Politechnika Białostocka) Baza Wiedzy Politechniki Białostockiej w procesie ewaluacji Uczelni.
09.30-09.50 mgr Agnieszka Adamiec (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) Otwarta nauka a środowisko naukowe SGGW w Warszawie.
09.50-10.10 Wystąpienie sponsora – Sages
10.30-10.50 Przerwa kawowa
SESJA 5 Współczesny bibliotekarz  – prowadzący dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB
10.50-11.10 Wystąpienie sponsora – Cambridge University Press
11.10-11.30 mgr Marzena Marcinek (Politechnika Krakowska) Bibliotekarz naukowy – zawód czy profesja?
11.30-11.50 mgr Paulina Milewska (Elsevier) Zawód bibliotekarz naukowy. Narzędzia, dobre praktyki, inspiracje.
11.50-12.10 dr Katarzyna Weinper, mgr Łukasz Tomczak (Politechnika Lubelska) Data librarian potrzebny od zaraz! Specjalista w polskich bibliotekach akademickich i jego kompetencje.
12.10-12.30 Wystąpienie sponsora – AKME Archive
12.30-12.40 Wystąpienie sponsora – IBUK Libra
12.40-13.25 Lunch – ul. Zwierzyniecka 16 (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
SESJA 6 Współczesny bibliotekarz – prowadząca mgr Anna Gogiel-Kuźmicka
13.25-13.45 mgr Magdalena Rowińska (Uniwersytet Warszawski) Akademia Liderów – strata czasu czy kuźnia talentów?
13.45-14.05 dr Justyna Stępień (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego) Job crafting a bibliotekarz.
14.05-14.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

 

Program konferencji może ulec zmianie.

Program (PDF, 806 KB)

Tematy

 

Organizacja i zadania bibliotek:

 • wpływ nauki zdalnej na metody i formy pracy biblioteki;
 • komunikacja z czytelnikiem w czasie ograniczonego funkcjonowania uczelni;
 • virtual reality, czyli biblioteki w nowej rzeczywistości wirtualnej;
 • rola biblioteki uczelnianej w organizowaniu dostępu do treści cyfrowych;
 • rewolucja czy przyspieszenie – nowe spojrzenie na zbiory biblioteczne;
 • zmiany struktur organizacyjnych.

Bibliotekarze:

 • status bibliotekarzy uczelni wyższych po reformie szkolnictwa wyższego;
 • organizacja pracy zdalnej, elastyczny czas pracy, praca hybrydowa;
 • nowe kompetencje bibliotekarzy – humanista czy informatyk?
 • job crafting w bibliotece, wspieranie pracowników w budowaniu ich zaangażowania, poczucia sensu i satysfakcji z pracy;
 • motywowanie pracowników do zmian, edukowanie i kształtowanie nowych nawyków, a także tworzenie nowych rytuałów i przyzwyczajeń.

W służbie nauki:

 • biblioteki w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej;
 • systemy typu Current Research Information (CRIS);
 • bibliometria, naukometria, publikacje, cytowania;
 • biblioteka naukowa, a otwarte dane badawcze, zarządzanie danymi badawczymi – dobre praktyki;
 • repozytoria i biblioteki cyfrowe.

Cybersecurity, czyli ochrona danych:

 • biblioteka jako podmiot przetwarzający dane osobowe;
 • polityka bezpieczeństwa danych.

Biblioteka dostępna:

 • WCAG, dostępność cyfrowa;
 • dostępność infrastruktury, urządzenia wspomagające obsługę osób z niepełnosprawnościami (pętla indukcyjna, usługa tłumacza migowego, etc.);

oraz inne kwestie związane z tematyką konferencji.

 
Prezentacje do pobrania z dnia 09 września 2021 r. (ZIP, 46,1 MB)

Prezentacje do pobrania z dnia 10 września 2021 r. (ZIP, 22,4 MB)

 

Ważne daty

 

Rejestracja: do 15 czerwca 2021 r.

Zgłoszenie abstraktów i słów kluczowych: do 15 czerwca 2021 r.

Przyjmowanie pełnych tekstów: do 30 września 2021 r.

Termin płatności: do 30 czerwca 2021 r.

Zakwaterowanie

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Poniżej znajdują się informacje pomocne przy rezerwacji miejsc noclegowych na czas trwania konferencji.

Hotele rekomendowane przez organizatorów ze zniżką na hasło Biblioteka PB:
 

Hotel Pod Herbem
Adres: ul. Wiejska 49, 15-351 Białystok
Kontakt: 85 742 24 30, tel. kom. 504 049 426
e-mail: recepcja@hotel-podherbem.pl
pokój jednoosobowy: 180 zł (śniadanie w cenie)
pokój dwuosobowy: 190 zł (śniadanie w cenie)

 

Hotel Willa Pastel
Adres: ul. Waszyngtona 24a, 15-269 Białystok
Kontakt: tel. 85 748 60 60, tel. kom. 0 600 288 809
e-mail: pastel@kasol.com.pl
pokój jednoosobowy: 144 zł
pokój dwuosobowy: 189 zł
Koszt śniadania to dodatkowe 20 zł/os.

 

Hotel 3Trio
Adres: ul. Hurtowa 3, 15-399 Białystok
Kontakt: tel. 85 745 40 50
e-mail: recepcja@hotel3trio.pl
pokój jednoosobowy: 170 zł (śniadanie w cenie)
pokój dwuosobowy: 190 zł (śniadanie w cenie)

 
Inne hotele:
 

Hotel Esperanto
Adres: ul. Legionowa 10, 15-099 Białystok
Kontakt: tel. 85 740 99 00, 85 740 99 01,
tel. kom. 605 226 622
e-mail: recepcja@hotelesperanto.net

 

Hotel Silver
Adres: ul. Kopernika 97, 15-396 Białystok
Kontakt: tel. 85 744 88 11
e-mail: hotel@hotelsilver.com.pl

 

Best Western Hotel Cristal
Adres: ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok
Kontakt: tel. 85 74 96 100, tel. kom 695 302 502
e-mail: recepcja@cristal.com.pl

 

Gościnna Kamienica
Adres: ul. Sienkiewicza 24, 15-092 Białystok
Kontakt: tel. 85 831 15 55
e-mail: recepcja@goscinnakamienica.pl

 

Hotel Branicki
Adres: ul. Zamenhofa 25, 15-435 Białystok
Kontakt: tel. 85 665 25 00
e-mail: recepcja@hotelbranicki.com.pl

 

Hotel Aristo
Adres: ul. Kilińskiego 15, 15-089 Białystok
Kontakt: tel. 85 740 89 00, tel. kom.: 609 777 220
e-mail: recepcja@aristohotel.pl

 

Hotel Ibis Styles Białystok
Adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok
Kontakt: tel. 85 877 25 00
e-mail: H9062@accor.com

 

Villa Tradycja
Adres: ul. Włókiennicza 5, 15-464 Białystok
Kontakt: tel. 85 652 65 20, tel. kom. 698 652 652
e-mail: vt@villatradycja.pl

Organizator

Komitet naukowy

 1. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB (Profesor Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych; Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku)
 2. mgr Elżbieta Kierejczuk (Kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej)
 3. dr hab. Anna Nosek, prof. UwB (Profesor Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Filologicznym)
 4. dr hab. Jadwiga Zofia Sadowska
 5. prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek (Profesor Uniwersytetu w Warszawie na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii)

Komitet organizacyjny

 

 1. mgr Maria Czyżewskaprzewodnicząca
 2. mgr Anna Gogiel-Kuźmickazastępca przewodniczącego
 3. mgr Anna Figarska
 4. mgr inż. Katarzyna Dąbrowska
 5. mgr Jolanta Misiewicz
 6. mgr Justyna Paszko
 7. mgr Ewa Zwierzyńska

Kontakt

 

Biblioteka Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16
15-333 Białystok
+48 85 746 93 30
+48 797 990 781
bpb.konferencja@pb.edu.pl
 

Strona główna

Patronat honorowy:

logo PB
JM Rektor
Politechniki Białostockiej