KONFERENCJA JUBILEUSZOWA09-10.09.2021

Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu bpb.konferencja.pb.edu.pl

Politechnika Białostocka zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego pb.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bpb.konferencja.pb.edu.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2021-03-04.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-04.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-17.

Na serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jastrzębski, adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@pb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 032 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Politechniki Białostockiej.

Konferencja

Galeria zdjęć

Zapraszamy wkrótce.

Informacje dla autorów

 

Termin nadsyłania propozycji tematów, wraz z abstraktami w języku polskim i słowami kluczowymi upływa 30 kwietnia 2021 r.

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii. Redakcja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do publikacji tekstów niespełniających wymogów artykułu naukowego. Z autorami artykułów do monografii zostaną podpisane umowy licencyjne. Teksty do publikacji należy przygotować w wersji polskiej, abstrakty w języku angielskim i polskim wraz ze słowami kluczowymi.

Szczegółowe wytyczne dla autorów znajdują się w dokumencie:
Zasady przygotowania tekstów (PDF, wersja dostępna cyfrowo, 95 KB).

Pełne teksty referatów należy przesłać do 30 sierpnia 2021 r. na adres e-mailowy: bpb.konferencja@pb.edu.pl

O konferencji

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

Asumptem do jej organizacji jest przypadający na ten rok jubileusz 70-lecia istnienia Biblioteki Politechniki Białostockiej.

Celem konferencji jest próba dokonania prognozy przyszłości bibliotek naukowych w Polsce w kontekście aktualnych problemów i nadchodzących zmian, wykorzystując bogate doświadczenia przeszłości.

Reforma szkolnictwa wyższego, dynamiczny rozwój technologii informatycznych, ograniczenie dostępu do usług bibliotecznych wywołane pandemią, spowodowały znaczące zmiany w funkcjonowaniu  bibliotek naukowych, w szczególności uczelnianych. Nowe zadania, nowe usługi, wirtualizacja życia społecznego, malejąca od lat liczba odwiedzin muszą przełożyć się na zmiany w kształceniu bibliotekarzy, zmiany w realizacji podstawowych zadań bibliotek, jak: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, a także na struktury organizacyjne bibliotek. Wyrażamy przekonanie, że te i inne problemy nurtujące biblioteki naukowe, staną się okazją do wymiany doświadczeń, pogłębionej refleksji nad aktualną sytuacją oraz posłużą do znalezienia odpowiedzi na pytanie nie tylko jak dostosować się do zmian, ale także jak je wyprzedzić.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem spotkania. Wyrażamy przekonanie, że szeroka tematyka konferencji zachęci do udziału w niej nie tylko pracowników bibliotek naukowych, ale także pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz przedstawicieli firm, oferujących nowe rozwiązania technologiczne i informatyczne wspierające pracę bibliotek.

Wygłoszone podczas konferencji referaty zostaną wydane w recenzowanej publikacji. W sytuacji, gdy obostrzenia związane z pandemią nie zostaną zniesione, konferencja odbędzie się w formie zdalnej.

Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela Anna Gogiel-Kuźmicka, tel. 85 746 93 29, e-mail: a.gogiel[at]pb.edu.pl.

Zapraszamy do Białegostoku!

mgr Maria Czyżewska
starszy kustosz dyplomowany
Dyrektor Biblioteki Politechniki Białostockiej

Opłaty

 

Forma stacjonarna:

400 zł – dla wszystkich uczestników

Opłata dla uczestników obejmuje: lunche i przerwy kawowe oraz uroczystą kolację.

Dane do przelewu zostaną opublikowane po potwierdzeniu przez organizatorów, że konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej.

Organizatorzy konferencji zastrzegają możliwość zmiany formuły konferencji ze stacjonarnej na zdalną.

W przypadku, gdy konferencja odbędzie się zdalnie uczestnictwo w wydarzeniu będzie bezpłatne.

Program

W trakcie przygotowań.

Tematy

 

Organizacja i zadania bibliotek:

 • wpływ nauki zdalnej na metody i formy pracy biblioteki;
 • komunikacja z czytelnikiem w czasie ograniczonego funkcjonowania uczelni;
 • virtual reality, czyli biblioteki w nowej rzeczywistości wirtualnej;
 • rola biblioteki uczelnianej w organizowaniu dostępu do treści cyfrowych;
 • rewolucja czy przyspieszenie – nowe spojrzenie na zbiory biblioteczne;
 • zmiany struktur organizacyjnych.

Bibliotekarze:

 • status bibliotekarzy uczelni wyższych po reformie szkolnictwa wyższego;
 • organizacja pracy zdalnej, elastyczny czas pracy, praca hybrydowa;
 • nowe kompetencje bibliotekarzy – humanista czy informatyk?
 • job crafting w bibliotece, wspieranie pracowników w budowaniu ich zaangażowania, poczucia sensu i satysfakcji z pracy;
 • motywowanie pracowników do zmian, edukowanie i kształtowanie nowych nawyków, a także tworzenie nowych rytuałów i przyzwyczajeń.

W służbie nauki:

 • biblioteki w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej;
 • systemy typu Current Research Information (CRIS);
 • bibliometria, naukometria, publikacje, cytowania;
 • biblioteka naukowa, a otwarte dane badawcze, zarządzanie danymi badawczymi – dobre praktyki;
 • repozytoria i biblioteki cyfrowe.

Cybersecurity, czyli ochrona danych:

 • biblioteka jako podmiot przetwarzający dane osobowe;
 • polityka bezpieczeństwa danych.

Biblioteka dostępna:

 • WCAG, dostępność cyfrowa;
 • dostępność infrastruktury, urządzenia wspomagające obsługę osób z niepełnosprawnościami (pętla indukcyjna, usługa tłumacza migowego, etc.);

oraz inne kwestie związane z tematyką konferencji.

Ważne daty

 

Rejestracja: do 30 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenie abstraktów i słów kluczowych: do 30 kwietnia 2021 r.

Przyjmowanie pełnych tekstów: do 30 sierpnia 2021 r.

Termin płatności: do 30 czerwca 2021 r.

Zakwaterowanie

 

Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Poniżej znajdują się informacje pomocne przy rezerwacji miejsc noclegowych na czas trwania konferencji.

Hotel Pod Herbem

ul. Wiejska 49
15-351 Białystok
85 742 24 30
tel. kom. 504 049 426
e-mail: recepcja@hotel-podherbem.pl
www.hotel-podherbem.pl

Hotel Willa Pastel

ul. Waszyngtona 24a
15-269 Białystok
tel. 85 748 60 60
tel. kom. 0 600 288 809
e-mail: pastel@kasol.com.pl
www.pastel.kasol.com.pl/informacje.html

Hotel Esperanto

ul. Legionowa 10
15-099 Białystok
tel.: 85 740 99 00, 85 740 99 01
tel. kom. 605 226 622
e-mail: recepcja@hotelesperanto.net
www.hotelesperanto.net

Hotel Silver

ul. Kopernika 97
15-396 Białystok
tel.: 85 744 88 11
e-mail: hotel@hotelsilver.com.pl
www.booking.com/hotel/pl/silver.pl

Hotel 3Trio

ul. Hurtowa 3
15-399 Białystok
tel: 85 745 40 50
e-mail: recepcja@hotel3trio.pl
www.hotel3trio.pl

Best Western Hotel Cristal

ul. Lipowa 3/5
15-424 Białystok
tel. 85 74 96 100
tel. kom 695 302 502
e-mail: recepcja@cristal.com.pl
www.hotelcristal.com

Gościnna Kamienica

Sienkiewicza 24
15-092 Białystok
tel. 85 831 15 55
e-mail: recepcja@goscinnakamienica.pl
goscinnakamienica.pl

Hotel Branicki

ul. Zamenhofa 25
15-435 Białystok
tel. 85 665 25 00
e-mail: recepcja@hotelbranicki.com.pl
hotelbranicki.com.pl/hotel

Hotel Aristo

ul. Kilińskiego 15
15-089 Białystok
tel. 85 740 89 00
tel. kom.: 609 777 220
e-mail: recepcja@aristohotel.pl
www.aristohotel.pl

Hotel Ibis Styles Białystok

Aleja Józefa Piłsudskiego 25
15-444 Białystok
tel: 85 877 25 00
e-mail: H9062@accor.com
ibisstylesbialystok.pl

Villa Tradycja

ul. Włókiennicza 5
15-464 Białystok
tel. 85 652 65 20
tel. kom. 698 652 652
e-mail: vt@villatradycja.pl
www.villatradycja.pl

Organizator

Komitet naukowy

 

 1. dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB (Profesor Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych; Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku)
 2. dr hab. Anna Nosek, prof. UwB (Profesor Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Filologicznym)

Komitet organizacyjny

 

 1. mgr Maria Czyżewskaprzewodnicząca
 2. mgr Anna Gogiel-Kuźmickazastępca przewodniczącego
 3. mgr Anna Figarska
 4. mgr inż. Katarzyna Dąbrowska
 5. mgr Jolanta Misiewicz
 6. mgr Justyna Paszko
 7. mgr Ewa Zwierzyńska

Kontakt

 

Biblioteka Politechniki Białostockiej
ul. Zwierzyniecka 16
15-333 Białystok
+48 85 746 93 30
+48 797 990 781
bpb.konferencja@pb.edu.pl

Rejestracja

W przypadku dwóch lub więcej autorów formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony osobno dla każdego z nich.
 

Pola oznaczone (*) muszą być wypełnione obowiązkowo.
 

  Forma uczestnictwa w konferencji: *


  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).
   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, tel.: 85 746 90 00, https://www.pb.edu.pl (dalej Uczelnia).
  2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   • rejestracji uczestnictwa i organizacji konferencji Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra na podstawie art. 6 1 lit. e RODO,
   • rozliczeń finansowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   • promocyjnym i informacyjnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z organizacją konferencji – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane okres niezbędny do prawidłowej organizacji konferencji a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
   • sprostowania danych,
   • usunięcia danych,
   • ograniczenia przetwarzania danych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji i udziału w konferencji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konferencji.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

  Strona główna

  Patronat honorowy:

  logo PB
  JM Rektor
  Politechniki Białostockiej

  Patronat medialny:

  Elektroniczna Biblioteka